معرفی

مشخصات فردی

محمدحسن امیدوارعسگری

نام - نام خانوادگی : محمدحسن   امیدوارعسگری

پست الکترونیکی : mh_omidvar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

سوابق اجرایی

دو سال مدیریت گروه معماریعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : تهران دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هییت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

محمدحسن امیدوارعسگری
محمدحسن امیدوارعسگری

محل خدمت :
    تهران دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^